Bereddingsplicht

De bereddingsplicht is de plicht van een verzekerde om in geval van dreigende of reeds ingetreden schade maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat ergere schade wordt voorkomen. De bereddingsplicht is vastgelegd in Artikel 7:957 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

"Zodra de verzekeringsnemer of de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn daarvan op de hoogte is, of behoort te zijn, is elk hunner, naar mate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht om binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden."

Naast de plicht van de verzekerde om hiervoor maatregelen te nemen, moet ook de verzekering de daarmee gepaarde kosten vergoeden, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De verzekerde mocht in alle redelijkheid aannemen dat er sprake was van een onmiddellijk dreigend gevaar en dit gevaar enkel kon worden afgewend door het treffen van deze maatregelen.
  • De getroffen maatregelen moeten ten bate van de verzekeraar zijn gemaakt.
  • De getroffen maatregelen moeten redelijk en doelmatig zijn.

Begrip omschreven in december 2017. Laatst gewijzigd op 28 december 2017.