Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'kleine lettertjes'. Daarom hebben wij de voorwaarden in begrijpelijke taal opgesteld. In de algemene voorwaarden vind je zaken als aansprakelijkheid, persoonsgegevens en overeenkomsten.

Via Verzekeringen.com kun je verzekeringen van verschillende Verzekeraars met elkaar vergelijken en als je een passende verzekering hebt gevonden, kun je deze uiteraard ook afsluiten. Daarnaast is het mogelijk om ook van verzekeringen over te stappen via onze Website. Op het gebruik van onze services, zoals het vergelijken en het bemiddelen bij het afsluiten van een verzekering zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Verzekeringen.com is slechts tussenpersoon en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, uitvoering, kwaliteit van de dienstverlening van de Verzekeraars. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en/of de volledigheid van de informatie die de Verzekeraars aan ons doorgeven om te vermelden op onze Website.

DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden een (andere) betekenis wordt toegekend.

  1. Verzekeringen.com: Verzekeringen.com B.V. gevestigd te Kapelle (Gemeente Kapelle) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52478564. Voor het gemak noemen wij onzelf ook “wij, ons etc.” in deze Voorwaarden.
  2. Verzekeraar: de financiële instelling op het gebied van zorg- en/of schadeverzekeringen waarmee je door bemiddeling van Verzekeringen.com een Overeenkomst aangaat.
  3. Account: de online omgeving die aan jou ter beschikking wordt gesteld met als doel bestellingen te plaatsen, verzekeringen te beheren en bijvoorbeeld jouw verzekeringen in te zien. Hierin is eveneens de actuele status van de verzekeringen en een overzicht van de persoonlijke verschillende contracten opgenomen. Deze informatie kan worden geraadpleegd door in te loggen in het account met een geldig e-mailadres en wachtwoord. Vanuit de Account kunnen ook nieuwe verzekeringen worden afgesloten en in de toekomst wellicht nog andere diensten worden aangeboden.
  4. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals in dit document zijn weergegeven en van toepassing zijn op de overeenkomst die jij met ons sluit. Dit betreft een bemiddelingsovereenkomst.
  5. Dienst / Dienstverlening: de mogelijkheid tot vergelijking van verschillende Verzekeraars en mogelijkheid om via onze Website een verzekering af te sluiten.
  6. Klant: de natuurlijke persoon (consument) of de rechtspersoon die via onze Website gebruik maakt van onze Dienstverlening. Voor het gemak noemen wij de Klant in deze Voorwaarden gewoon “jij, je, jou etc”. Dat is wel zo persoonlijk.
  7. Polisvoorwaarden: De voorwaarden de van toepassing zijn op de overeenkomst tussen jou en de verzekeraar.
  8. Product: alle te leveren verzekeringen van Verzekeraars die via Verzekeringen.com worden aangeboden aan de Klant.
  9. Website: www.verzekeringen.com en eventuele subdomeinen.
 1. ARTIKEL 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

  1. Op het gebruik van de Website, op onze dienstverlening, de overeenkomst tussen jou en Verzekeringen.com en leveringen van Verzekeringen.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Als wij schriftelijk samen iets anders afspreken, dan gaat dat voor.
  2. Wij wijzen afwijkende bepalingen of voorwaarden die Klant zelf hanteert of wil hanteren altijd af.
  3. Wij kunnen andere partijen inschakelen om de overeenkomst tussen jou en Verzekeringen.com uit te voeren.
 2. ARTIKEL 3. Hoe een overeenkomst tot stand komt

  1. De overeenkomst tussen ons komt al tot stand door het gebruiken van de Website en door via onze Website een verzekering af te sluiten. Dit is een zogenaamde bemiddelingsovereenkomst.
  2. Daarnaast komt er ook en overeenkomst tot stand tussen jou en een Verzekeraar . Elke Verzekeraar kan voorwaarden stellen aan de totstandkoming van die overeenkomst. Wij hebben geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming van die overeenkomst en dat is iets tussen jou en de Verzekeraar.
  3. Als je via onze Website een verzekering afsluit, of hiertoe een aanvraag doet, moet je ook akkoord gaan met de Polisvoorwaarden van die Verzekeraar.
  4. Wij zijn uitsluitend een tussenpersoon en helpen slechts bij het afsluiten van een verzekering. Wij dragen daarom zelf geen zorg voor de levering, uitvoering, kwaliteit van de dienstverlening van Verzekeraar . Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en/of de volledigheid van de informatie die de Verzekeraars aan ons doorgeven om te vermelden op onze Website.
  5. Via onze Website sluit je een overeenkomst op afstand. Hierbij horen een aantal wettelijke verplichtingen waar wij, maar ook de Verzekeraar zich aan moet houden. Dit zijn onder andere, maar niet beperkt tot; Informatieplichten en bijvoorbeeld het herroepingsrecht.

   Als de regels zien op de overeenkomst tussen jou en een Verzekeraar, moet de Verzekeraar zich aan deze wettelijke regels houden. Als wij ons aan bepaalde regels die op overeenkomst op afstand zien, dan houden wij ons daar aan.
 3. ARTIKEL 4. Wat wij doen

  1. Onze Dienst stelt je in staat om eenvoudig en overzichtelijk na het doorlopen van een aantal stappen, een keuze uit een aantal Verzekeraars te maken. Wij geven een objectief overzicht van de keuze in Verzekeraars op bijvoorbeeld aanbod en prijs. Daarnaast kun je direct een verzekering afsluiten of via onze Website over stappen naar een andere Verzekeraar.

   Via onze Website en Dienst krijg je de mogelijkheid om persoonlijke gegevens in te voeren. Op basis van deze gegevens wordt er een overzicht gemaakt van de beschikbare Verzekeraars, prijzen en aanbiedingen.
  2. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je invult. Het overzicht van Verzekeringen is in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens. Het is soms mogelijk dat wij vooraf gegevens invullen, omdat je al bekend bij ons bent, maar deze hebben slechts een indicatief karakter en je bent zelf verantwoordelijk voor deze gegevens en je moet ze nog ene keer goed doorlopen.
  3. Wij zijn verplicht om medewerking te verlenen bij het afsluiten van een Verzekering. Wij geven hierbij de gegevens van jou, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst, door aan de verzekeraar bij wie je een verzekering wenst af te sluiten.
  4. Als het niet lukt om de gegevens door te geven of als het ons niet lukt om te helpen bij het afsluiten van een verzekering, dan zullen wij dit tijdig aan jou melden.
  5. Er wordt wel van jou verwacht dat je het makkelijk maakt om en verzekering af te sluiten, door bijvoorbeeld alle gegevens goed in te vullen, en extra gegevens door te geven mochten wij of een verzekeraar daarom vragen.
 4. ARTIKEL 5. Prijzen en informatie

  1. Het gebruik van onze Dienst (Dienstverlening) is geheel zonder kosten. Als je uiteindelijk een verzekering afsluit, ben je enkel de (afsluit)kosten en eventuele kosten van de Verzekering zelf verschuldigd. De kosten voor een Verzekering kunnen ook per maand, per jaar of bijvoorbeeld per drie maanden worden gerekend. De op onze Website getoonde premies zijn afkomstig van de Verzekeraars. Alle premies zijn inclusief assurantiebelasting en poliskosten, en onder voorbehoud van wijzigingen en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.
  2. Wij zijn afhankelijk van de Verzekeraars voor de juiste prijzen en premies. Wij doen ons uiterste best om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan je mag aannemen dat deze prijzen en premies kennelijk onjuist zijn. Dat gaat om prijzen en premies die voor de aangeboden verzekering veels te hoog of veels te laag zijn. Zie je een prijs of premie die niet kan kloppen, dan kun je dit altijd aan ons doorgeven.
 5. ARTIKEL 6. Herroepingsrecht bij Verzekeringen

  1. Voor Verzekeringen kan een herroepingsrecht gelden, je kunt dan binnen 14 dagen na aanvragen van een verzekering nog van de verzekering af. Er zijn uitzonderingen waarbij dit niet kan. Als je van dit recht gebruik wil maken en dit ook kan, dan moet je je richten tot de Verzekeraar. Over het van toepassing zijn van dit recht word je op de Website en door de Verzekeraar geïnformeerd.

   Uiteraard kunnen wij je hier ook bij van dienst zijn, maar dan wordt dit op onze Website duidelijk aangegeven.
 6. ARTIKEL 7. Persoonsgegevens

  1. De persoonsgegevens die wij van jou krijgen, worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dat is bijvoorbeeld de bestelling afhandelen en zorgen dat de verzekeraar de juiste gegevens ontvangt. Daarnaast kunnen wij jou informatie sturen over soortgelijke producten en diensten.
  2. Wij zullen de persoonsgegevens verwerken zoals de geldende wet- en regelgeving dat voorschrijft, de regels komen onder andere, maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.
  3. Wij zorgen voor een adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. Verdere informatie over persoonsgegevens, de verwerking daarvan en over beveiliging, vind je in onze privacy verklaring.
 7. ARTIKEL 8. Intellectueel eigendom

  1. Alles wat je op onze site ziet, maar ook de software etc. is het intellectueel eigendom van Verzekeringen.com en/of de Verzekeraars. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Verzekeringen.com en/of de Verzekeraars, behalve in de gevallen waarin dat volgens de wet gewoon mag.
  2. Informatie die je opslaat of verwerkt via de Website en Dienst is en blijft eigendom van jou. Wij krijgen op die informatie een zogenaamd beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Je kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de overeenkomst tussen ons te beëindigen of de intrekking schriftelijk aan ons bekend te maken.
  3. Onder het beperkte gebruikersrecht zoals in artikel 8.2 valt ook het recht om de data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze data is op geen enkele wijze te herleiden naar jou als persoon.
  4. Als je informatie stuurt naar Verzekeringen.com, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft je ons daarmee een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie je nadrukkelijk als vertrouwelijk hebt gemarkeerd.
 8. ARTIKEL 9. Aansprakelijkheid

  1. Je begrijpt dat Verzekeringen.com alleen bemiddelt in de totstandkoming van de overeenkomst tussen jou en de vrerzekeraar. Verzekeringen.com is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van die overeenkomst. Wij zijn namelijk geen partij bij die overeenkomst.
  2. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor het geval je een consument bent, maar gelden dus alleen voor verzekeringen die worden afgesloten in de zakelijke sfeer, zoals een aansprakelijkheid, of reis verzekering voor jouw bedrijf.
  3. De totale aansprakelijkheid van Verzekeringen.com voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen jou en verzekeringen.com is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Verzekeringen.com wordt uitgekeerd per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenis als één gebeurtenis geldt. Als de verzekeraar niet overgaat tot het uitkeren, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag van het gemiste voordeel van Verzekeringen.com met een maximum van EUR 500 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenis als één gebeurtenis geldt.
  4. Aansprakelijkheid van Verzekeringen.com voor indirecte schade, daarbij hoort ook gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  5. Buiten de in artikel 9 genoemde gevallen rust op ons geen enkele aansprakelijkheid
voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
  6. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verzekeringen.com.
  7. In het geval van schade moet je dit zo ssnel mogelijk schriftelijk aan ons melden.
 9. ARTIKEL 10. Klachten

  1. Op de overeenkomst tussen jou en Verzekeringen.com is het Nederlands recht van toepassing. Klachten en geschillen met betrekking tot de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst, kunnen binnen bekwame tijd worden voorgelegd aan:

   Verzekeringen.com
   T.a.v. de directie
   Wulfaertstraat 9
   4461 HS Goes

   Als onze oplossing niet bevredigend is, kunt je je wenden tot:

   Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
   Postbus 93257
   2509 AG Den Haag (telefoon 070 - 333 8 999)
 10. ARTIKEL 11. Duur en beëindiging

  1. De overeenkomst die wij met jou aangaan, duurt zolang je gebruik maakt van onze Dienstverlening. De Overeenkomst die bemiddeling tussen jou en de Verzekeraar inhoudt eindigt op het moment dat aan alle verplichtingen volgens die bedoelde overeenkomst is voldaan. De afgesloten Verzekering loopt zolang door als dat je akkoord bent gegaan en wordt vaak ook stilzwijgend verlengd.
 11. ARTIKEL 12. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

  1. Wij houden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
  2. De wijzigingen gelden ook voor overeenkomsten tussen jou en Verzekeringen.com met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per email. Wij raden je aan de Algemene Voorwaarden af en toe door te lezen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd, omdat deze weinig invloed en gevolgen hebben.
  3. Als je een wijziging toch niet wil accepteren, kun je tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst tussen jou en Verzekeringen.com ontbinden.
 12. ARTIKEL 13. Slotbepalingen

  1. Op de overeenkomst tussen jou en Verzekeringen.com is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders bepalen, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de bedoelde overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij gevestigd zijn.
  3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst die wij hebben of uit Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en Algemene Voorwaarden. Wij zullen samen met jou ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen wordt gedacht.

CONTACTGEGEVENS

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, hier vragen, klachten of opmerkingen over hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e­mail contact op.