Ouderen vormen bij verzekeringen groter risico

Uit een analyse van verzekeringsrisico’s dat door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en het Centrum voor Bestrijding Verzekeringscriminaliteit is uitgevoerd, blijkt dat ouderen een groter risico vormen bij verzekeringen.
Ouderen claimen gemiddeld meer op verzekeringen en vormen groter risico

Ouderen claimen gemiddeld meer op verzekeringen en vormen groter risico

De analyse van de verzekeringsrisico’s laat onder meer zien dat naarmate een verzekerde ouder is er meer schade ontstaat bij een ongeluk in het verkeer. In de categorie met blikschade geldt dat de vergoeding meer dan 30 procent hoger ligt in vergelijking met de verzekerden tussen 30 en 35 jaar. Daarnaast is het opvallend, dat de ouderen vaker een claim blijken in te dienen naar aanleiding van ontvreemding van kostbare spullen.

Invloed leeftijd en verzekeringsrisico

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars laat weten dat het voor de hand kan liggen dat de leeftijd van een verzekerde invloed heeft op de risico’s. Aan de ene kant kan de oudere hogere risico’s lopen en aan de andere kant kan de oudere bereid zijn meer risico te nemen. Uit de analyse kan echter een stevige conclusie worden getrokken dat bij ouderen het verzekeringsrisico groter is in vergelijking met jongeren.

Er zijn overigens meer opvallende resultaten uit de analyse naar voren gekomen, zoals met betrekking tot de gemiddelde vergoeding van schade voor motorrijtuigenverzekeringen per leeftijdscategorie. Deze vergoeding neemt toe bij oudere verzekerden. Er is daarbij niet alleen sprake van een gemiddeld hogere uitkering bij materiële schade, maar ook met betrekking tot letselschade. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de functiebeperkingen die een leeftijd met zich meebrengt daarvan als oorzaak beschouwd kunnen worden.

Meer claims aansprakelijkheidsverzekering gezinnen

Op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen blijkt dat gezinnen met thuiswonende kinderen daar gemiddeld vaker een beroep op doen. Het claims daalt bij de verzekerden van 55 jaar en ouder weer beneden het gemiddelde. Daar staat echter weer tegenover dat mensen vanaf 50 jaar en ouder weer vaker claims indienen als gevolg van schade aan dure spullen, zoals bijzondere bezittingen.

Dat is op zich te verklaren doordat deze groep verzekerden vaak meer sieraden of kunst heeft, doordat dit bezit vaak in de loop der jaren toeneemt. Ook komt het voor dat de senioren vaker te maken krijgen met een erfenis van ouders, waar ook waardevolle bezittingen toebehoren. Er kan wat dat betreft dan ook simpelweg meer schade worden geleden door de hogere waarde van bezittingen.

In verband met verduistering van spullen geldt dat het aantal claims weer toeneemt bij verzekerden die een leeftijd van 80 jaar of ouder hebben. Dat kan eventueel verklaard worden uit verhuizingen van de eigen woning naar een verzorgingshuis, maar daar is geen echt bewijs voor. De aanname wordt echter wel gesterkt doordat diefstal regelmatig in verzorgingshuizen voorkomt.

De gemiddelde uitkering na een claim op de inboedelverzekering bedraagt bij de groep 85-plussers 655 euro en voor blikschade aan de auto geldt een gemiddelde uitkering van 1.093 euro. Bij de groep van verzekerden tussen 30 en 35 jaar liggen deze bedragen op 525 euro voor de inboedelverzekering en op 757 euro bij de autoverzekering. Het gaat hierbij om serieuze claims en niet om fraude.

Gepubliceerd op 1 februari 2015 om 13:00 uur.