Toename stijging aantal klachten zorgverzekering

In 2013 is het aantal klachten over de zorgverzekering fors toegenomen in vergelijking met het jaar 2012. Er is daarbij geen duidelijke aanwijsbare reden van de stijging van het aantal klachten.
Forse stijging aantal klachten zorgverzekering

Forse stijging aantal klachten zorgverzekering

Het aantal klachten dat in 2013 betrekking had op de zorgverzekering is met 19 procent gestegen ten opzichte van het jaar 2012. Dat is gebleken uit de informatie die in het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen is opgenomen. Er is overigens wel sprake van een daling van 5 procent met betrekking tot het aantal bindende adviezen dat door de Geschillencommissie Zorgverzekering is uitgebracht.

Een aanwijsbare reden is niet direct te geven, maar volgens de directeur van het SKGZ is er wel sprake van een toename van het aantal klachten dat betrekking heeft op het eigen risico van de zorgverzekering.

Eigen risico zorgverzekering

Er is de afgelopen jaren sprake geweest van een stijging van het eigen risico. In 2012 is het eigen risico op 220 euro vastgesteld, maar een jaar werd later is het bedrag van het eigen risico toegenomen tot een bedrag van 350 euro. Het is mogelijk dat de stijging van het aantal klachten betrekking heeft op het hoge eigen risico, maar ook de groei van de naamsbekendheid van de geschillencommissie kan daarvoor een verklaring zijn.

De verzekeraars zijn overeengekomen om informatie te verstrekken over de mogelijkheid die er bestaat om een klacht in te dienen of een geschil aan de orde te stellen. Er zijn dan ook meer consumenten dan voorheen die daarvan op de hoogte zijn en er gebruik van maken.

Premie zorgverzekering

Het aantal dossiers dat betrekking heeft op de premie van de zorgverzekering is met meer dan de helft gestegen en dat is natuurlijk opvallend te noemen. De directeur van SKGZ verklaart deze toename doordat het aantal wanbetalers sterk is gegroeid. Er zijn steeds meer verzekerden die te maken hebben met een achterstand in het betalen van de premie zorgverzekering.

Als er sprake is van een premieachterstand van zes maanden dan zal de zorgverzekeraar dat melden bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland is de nieuwe naam van het CVZ, College voor Zorgverzekeringen. Er zijn vorig jaar meer wanbetalers geweest die het met de melding en registratie niet eens waren en daar actie op hebben ondernomen.

SKGZ

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering is een organisatie die zich onpartijdig en onafhankelijk opstelt. Het doel van deze organisatie is om ondersteuning te bieden bij het oplossen van problemen die tussen de klant en de zorgverzekeraar zijn ontstaan. Dat kan op verschillende manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld door de bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen. Het is echter ook mogelijk dat de Geschillencommissie Zorgverzekeringen in een conflict tussen verzekerde en de zorgverzekeraar een bindende uitspraak doet.

Overigens zal een klacht pas in behandeling worden genomen nadat eerst de klachtenprocedure bij de zorgverzekeraar is doorlopen. Als deze procedure is doorlopen dan kan de verzekerde online een klacht indienen via de website van SKGZ. Op de website staat meer informatie vermeld over de procedure van het SKGZ.

Gepubliceerd op 17 april 2014 om 10:32 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:25 uur.