Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor ziektekostenverzekeringen.

Het Zorginstituut Nederland, voorheen College voor Zorgverzekeringen (CVZ), ziet er op toe dat Nederlandse burgers voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd zijn en blijven. Zorginstituut Nederland neemt een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten (organisaties).

Het Zorginstituut heeft een adviserende en uitvoerende rol in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg middels de volgende kerntaken:

  • Advies verstrekken aan de overheid over de inhoud van het basispakket verzekerde zorg. Ook aan zorgverzekeraars en verzekerden verduidelijken wat wel en niet tot het pakket behoort.
  • Administratie en verdelen van premiegeld onder de zorgverzekeraars, zodat verzekeraars iedereen kunnen accepteren voor de verzekering, ongeacht de gezondheidstoestand.
  • Uitvoeren van regelingen voor bijzondere groepen, zoals gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden van verzekerden die in het buitenland wonen.

Begrip over de zorgverzekering omschreven in december 2014. Laatst gewijzigd op 8 december 2014.